ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

R E G U L A M I N  S E S J I  Z D J Ę C I O W Y C H

Poniższy regulamin powstał w celu ułatwienia kontaktu i miłej współpracy z Tobą – nazwanym/ą w regulaminie KLIENTEM, a mną, czyli FOTOGRAFEM

P O S T A N O W I E N I A

  O G Ó L N E

 

 

1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Klient otrzyma przed sesją link do Regulaminu z obecną datą publikacji. W przypadku sesji, w której Klient lub członkowie jego rodziny, będzie/będą, brał/brali udział jako model/modelka, Klient otrzyma do wglądu, a następnie do podpisania, zgodę na publikację wizerunku. 

2. Klient musi podać Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy, oraz ewentualnie nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących informacji oraz realizacji usługi fotograficznej. Powierzając swoje dane osobowe, Klient niniejszym akceptuje politykę prywatności strony.

 

 

R E Z E R W A C J A  S E S J I  

 

 

1. Klient z wyprzedzeniem ustala z Fotografem termin sesji.

2. Warunkiem rezerwacji sesji jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł na sesje, które odbywają się we Wrocławiu oraz 200 zł zadatku na sesje wyjazdowe. Zadatek należy wpłacić na podany nr konta bankowego. Zadatek odliczany jest od ceny wybranego rodzaju sesji i pakietu. Wpłacony zadatek jest bezzwrotny, w przypadku złej pogody, opłata rezerwacyjna nie przepada, a przechodzi na inny dogodny termin. Istnieje możliwość jednej zmiany terminu sesji bez podania przyczyny, ale tylko tych odbywających się na terenie Wrocławia. W przypadku rezygnacji z sesji lub nie pojawieniu się na niej, Fotograf nie ma obowiązku zwrotu zadatku. 

3. Klient pozostaje w stałym kontakcie z Fotografem, w trakcie ustalania rezerwacji.

4. W razie konieczności odwołania sesji, należy poinformować o tym  minimum 1 dzień wcześniej. 

 

 

 

R E A L I Z A C J A  S E S J I

 

 

1. Klient przychodzi na sesję punktualnie lub wcześniej, jeśli uważa, że pies musi zapoznać się z terenem. Więcej o tym, jak przygotować się do sesji z psem tu.

W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia na sesję należy uprzedzić Fotografa o zaistniałej sytuacji minimum 30 minut przed umówioną godziną. Klient powinien pamiętać, że spóźnienie jest kosztem poświęcanego mu czasu. Fotograf zastrzega sobie prawo do odwołania sesji w przypadku spóźnienia dłuższego niż 30 minut.

2. Podczas sesji Fotograf będzie realizował swój zamysł twórczy, prosząc Klienta o współpracę, aby efekty z sesji były zrealizowane na najwyższym poziomie artystycznym. Klient akceptuje, że podczas sesji zarówno on, jak i jego pies, będą poddawani dość wymagającej pracy, jaką jest: ustawienie psa, kontrola psa, wykorzystanie ewentualnych umiejętności psa. Dotyczy się to również sesji zdjęciowych kotów i koni.  Fotograf zdaje sobie sprawę, że pozowanie, nie jest rzeczą łatwą i dołoży wszelkich starań, by umilić ten czas i stworzyć podczas sesji pozytywną i luźną atmosferę.

3. Klient zdaje sobie sprawę, że podczas sesji dziecko i pies, trzeba będzie bacznie obserwować dziecko, czy jest w formie do pozowania, jaki ma nastrój. Jeśli z jakichś powodów okaże się, że dziecko nie chce współpracować, nie ma innej możliwości, jak przełożyć sesję. Dobrze by było, aby Klient wiedział, czy niechęć do pozowania jest chwilowa i wystarczy dziecko rozpogodzić, czy jest to spowodowane złym nastrojem dziecka, które najprawdopodobniej nie ulegnie poprawie podczas trwania sesji.

4. Klient decydując się na sesję w plenerze, musi być świadom, że plener to owady, zwierzęta, rośliny, to woda, błoto, piach itp. Stosowne zabezpieczenie się np. przed kleszczami, komarami leżą po stronie Klienta. Podczas sesji w plenerze, obie strony zachowują zdrowy rozsądek i ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.

5.  Klient bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i swojego zwierzęcia, a dodatkowo w przypadku psów za to, że pies puszczony luzem nie będzie stanowił zagrożenia dla zwierząt i ludzi  znajdujących się w pobliżu odbywającej się sesji, w tym Fotografa. 

6. Klient bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka lub dzieci. 

7. Fotograf nie wyraża zgody na obecność osób trzecich, które są tylko biernymi obserwatorami, gdyż może to wpłynąć negatywnie na efekt końcowy pracy. Chyba, że jest to osoba, która pomaga w realizowaniu sesji, jak kontrola zwierzęcia, pomoc przy dziecku. Takie osoby są czasem nawet wskazane przy realizacji sesji.

8. Podczas sesji fotograficznej obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania przez osoby trzecie telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami. Chyba, że Fotograf zadecyduje inaczej. 

9. Proszę pamiętać, że sesje standard i premium trwają minimum 2h, natomiast sesje mini to minimum 1h.

10. Jeśli z pewnych powodów Klient zdecyduje się na przerwanie sesji wcześniej, pomimo iż jej zamierzony cel nie został jeszcze osiągnięty przez Fotografa, to wówczas Fotograf przygotuje tyle fotografii ile zdołał uzyskać ze skróconego czasu poświęconego na sesję. Może się okazać, że nie będzie to pełen wykupiony pakiet- tyczy się to głównie pakietów standard i premium, wówczas Zamawiający i Fotograf ustalą nowy termin na dokończenie sesji, rezerwacja nowego terminu będzie kosztowała dodatkową kwotę 100 zł. 

 

 

P O  S E S J I

 

 

1. Po wykonaniu sesji Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Fotografa ustalonej wcześniej kwoty tego samego dnia przelewem na podany przez Fotografa numer konta bankowego, lub gotówką, (nie dotyczy to zamawianych voucherów na sesję, więcej o voucherach - Voucher regulamin oraz sesji konkursowych i sesji TFP). W razie zamówienia większej liczby utworów fotograficznych (dalej Utwory), Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty, która widnieje w aktualnym cenniku Fotografa.

2. Po zaksięgowaniu płatności Fotograf zobowiązuje się, że post produkcja Utworów zostanie wykonana ze starannością, na jaką wskazuje jego doświadczenie i na odpowiednim poziomie technicznym. Wizja artystyczna Utworów  zależy od Fotografa. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje jego styl.

4. Egzemplarze Utworów zostaną przekazane Klientowi w wersji cyfrowej formatu jpg, (Fotograf nie oddaje plików RAW- zdjęć nie poddanych obróbce) w terminie do 30 dni od dnia, w którym została zrealizowana i opłacona sesja,  drogą e- mailową na podany przez Klienta adres. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu z powodów losowych lub np. czasu urlopowego. Jednocześnie Fotograf zaznacza, że dokona wszelkich starań, aby Utwory przekazać jak najszybciej to możliwe.

 

 

 

 

P O L A  E K S P L O A T A C J I  U T W O R Ó W

 

 

1. Fotograf udziela Klientowi licencji na Utwory, w ramach której Klient może korzystać z Utworów na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworów do celów prywatnych, takich jak: wydruki, albumy, foto książki itp., nie muszą być oznaczone imieniem i nazwiskiem Fotografa.

b) nieodpłatne udostępnianie Utworów i ich kopii, również na stronach internetowych, z zastrzeżeniem, że każdy egzemplarz Utworu posiada oryginalny podpis,  jakiego używa Fotograf, oraz że Fotograf zostanie podany jako autor w opisie zamieszczonego Utworu. Fotograf zaleca, aby otrzymane Utwory z przeznaczeniem do internetu, pobrać ze skrzynki pocztowej na dysk komputera i z nich korzystać, nie publikować Utworów z telefonu komórkowego, ponieważ wówczas zamieszczony Utwór traci bardzo na jakości.

c) Klient może wysyłać Utwory na różnego rodzaju konkursy, w których to On, jego rodzina, zwierzak, mogą zostać wybrani do reklamy, sesji zdjęciowej itp. z zastrzeżeniem, że każdy Utwór będzie posiadał oryginalny podpis Fotografa, jak również w opisie przesłanego Utworu, Fotograf będzie widniał jako autor Utworu.

d) Klient może korzystać z wybranych Utworów w celach prezentacji w grafikach, takich jak- zapowiedź miotu, prezentacja suki hodowlanej, reproduktora i innych, jak osiągnięcia psa wystawowe i sportowe, bez dodatkowych opłat gdy wykupi SESJĘ DLA HODOWCY. Umieszczając grafikę w socjal mediach Fotograf, zastrzega sobie, aby został wymieniony jako autor Utworu wykorzystanego do danej prezentacji. Jeśli natomiast Klient wcześniej wykupił inną sesję aniżeli sesja dla hodowcy, a chce wykorzystać konkretny Utwór do prezentacji, należy wówczas powiadomić o tym Fotografa w celu ustalenia dodatkowej opłaty.

2. Fotograf zastrzega sobie, że bez wykupienia rozszerzonej licencji (na komercyjne wykorzystanie Utworów, jak również możliwość ich edycji), Klient nie może korzystać z Utworów:

a) w celach reklamowych, takich jak: promocja własnej hodowli poprzez umieszczanie Utworów na banerach, plakatach, w czasopismach, kalendarzach, ulotkach, wszelkich gadżetach, ubiorach, które będą służyły do dalszej odsprzedaży itp. Żaden z Utworów nie może posłużyć do powielania ich w celach reklamowych i zarobkowych. Aby wykupić ową licencję, należy skontaktować się w tej sprawie z Fotografem.

b) w celach dalszej edycji Utworów - jak kadrowanie, ingerowanie w kolorystykę, nakładanie filtrów itp.

3. Fotograf zabrania wysyłania otrzymanych przez Klienta Utworów:

a) na wszelkiego rodzaju konkursy fotograficzne, wystawy, itp. Nie tyczy się to konkursów wymienionych w punkcie 1  podpunkt c)

b) do gazet, chyba że Utwory zostaną zamieszczone z podaniem imienia i nazwiska Fotografa, wcześniej należy poinformować o tym Fotografa.

4. Klient zobowiązany jest skontaktować się z Fotografem w razie jakichkolwiek wątpliwości w kwestii korzystania z otrzymanych Utworów.

 

 

P R A W A  A U T O R S K I E  O S O B I S T E  I  M A J Ą T K O W E  D O  U T W O R Ó W

 

 

1. W przypadku Utworów, na których widnieją tylko zwierzęta, autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe należą do Fotografa. W związku z tym może on czerpać z Utworów korzyści materialne, marketingowe oraz przysługuje mu pełne prawo do korzystania z Utworów wedle swoich potrzeb, na dowolnych polach eksploatacji (wyjątek stanowi sesja dla hodowcy oraz sesja exclusive- w ich przypadku Fotograf wprowadził opcję nie korzystania z Utworów w celach komercyjnych- zarobkowych, a jedynie w swoim portfolio). W związku z powyższym Klient oświadcza, że w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.

2. W przypadku Utworów, na których widnieje wizerunek Klienta lub kogoś z jego rodziny, autorskie prawa osobiste i majątkowe, również należą do Fotografa, jednakże, aby móc korzystać z tych Utworów w szczególności w celach poszerzania swojego portfolio, potrzebuje on zgody Klienta i osób pełnoletnich, które biorą udział w sesji, jako model/modelka, na wykorzystanie wizerunku. Klient otrzyma do podpisania zgodę na publikację wizerunku. 

 

W sprawach nieobjętych  Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

 

Regulamin może zostać zmieniony przez Fotografa- Katarzynę Heinrich. 

 

Akceptacja niniejszego regulaminu dotyczy wersji z aktualną datą publikacji.

 

Data publikacji 02.08.2022

 

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H