K A S I A  H E I N R I C H

Copyright        

Kasia Heinrich Photography

P r o f e s j o n a l n a  F o t o g r a f i a  P s ó w  i  K o t ó w

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P O S T A N O W I E N I A  O G Ó L N E

 

 

1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku sesji, w której Zamawiający lub członkowie jego rodziny, będzie/będą, brał/brali udział jako model/modelka, Zamawiający otrzyma do wglądu, a następnie do podpisania, zgodę na publikację wizerunku. 

2. Zamawiający musi podać Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy, oraz ewentualnie nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących informacji oraz realizacji usługi fotograficznej. Powierzając swoje dane osobowe, Zamawiający niniejszym akceptuje politykę prywatności strony.

 

 

R E Z E R W A C J A  S E S J I  

 

 

1. Zamawiający z wyprzedzeniem ustala z Fotografem termin sesji.

2. Zamawiający pozostaje w stałym kontakcie z Fotografem, w trakcie ustalania rezerwacji.

3. Zamawiający i Fotograf wspólnie ustalają lokację na daną sesję. W przypadku sesji kotów, to fotografuję je tylko na dworze w ogrodzie Zamawiającego, ewentualnie jeśli kot wychodzi na spacery, wówczas będzie to najlepiej znany teren kotu. Dobrze, jeśli kot byłby zaznajomiony ze smyczą, wówczas właściciel prowadzi kota w jego ulubione rejony, a ja robię zdjęcia.

4. Fotograf weźmie pod uwagę ewentualne pomysły na sesję, jakie ma Zamawiający, jednakże ostatecznie to Fotograf decyduje o jej zamyśle.

5. Nie ma możliwości odwołania sesji na godzinę czy dwie przed. Minimalny termin odwołania sesji to 1 dzień.

6. W przypadku pogody uniemożliwiającej wykonanie sesji w danym dniu zostanie ona przełożona na kolejny dogodny termin, zarówno dla Zamawiającego, jak i Fotografa.

7. Fotograf może odwołać sesję zdjęciową minimum 1 dzień przed, jeśli wystąpiły ku temu ważne powody. Zostanie ona wówczas przeniesiona na kolejny dogodny dla obu stron termin. 

 

 

R E A L I Z A C J A  S E S J I

 

 

1. Zamawiający przychodzi na sesję punktualnie lub wcześniej, jeśli uważa, że pies musi zapoznać się z terenem. Więcej o tym, jak przygotować się do sesji z psem tu.

2. Podczas sesji Fotograf będzie realizował swój zamysł twórczy, prosząc Zamawiającego o współpracę, aby efekty z sesji były zrealizowane na najwyższym poziomie artystycznym. Zamawiający akceptuje, że podczas sesji zarówno on, jak i pies będą poddawani dość wymagającej pracy, jaką jest: ustawienie psa, kontrola psa, wykorzystanie ewentualnych umiejętności psa. W przypadku pozowania razem z psem Fotograf również liczy na współpracę i branie jego wskazówek dotyczących tego, jak ustawić się do zdjęcia, za ważne, aby zamierzony cel z sesji został osiągnięty. Jeśli chodzi o koty to one będą decydowały, jak pozować i jak się ustawić, Zamawiający może jedynie posadzić kota na jakiejś gałęzi, głazie, ale ostatecznie to i tak kot zadecyduje, czy zechce tam pozostać, choć chwilkę, będzie się tu liczył refleks w fotografii tych wspaniałych stworzeń, ale również duża pomoc w prowadzeniu kota przez Zamawiającego.  Fotograf zdaje sobie sprawę, że pozowanie, nie jest rzeczą łatwą i dołoży wszelkich starań, by umilić ten czas i stworzyć podczas sesji pozytywną i luźną atmosferę.

3. Zamawiający zdaje sobie sprawę, że podczas sesji dziecko i pies, trzeba będzie bacznie obserwować dziecko, czy jest w formie do pozowania, jaki ma nastrój. Jeśli z jakichś powodów okaże się, że dziecko nie chce współpracować, nie ma innej możliwości, jak przełożyć sesję. Dobrze by było, aby Zamawiający wiedział, czy niechęć do pozowania jest chwilowa i wystarczy dziecko rozpogodzić, czy jest to spowodowane złym nastrojem dziecka, które najprawdopodobniej nie ulegnie poprawie podczas trwania sesji.

4. Zamawiający decydując się na sesję w plenerze, musi być świadom, że plener to owady, zwierzęta, rośliny, to woda, błoto, piach i cała cudowna przyroda. Stosowne zabezpieczenie się np. przed kleszczami, komarami leżą po stronie Zamawiającego. Nie może on mieć pretensji do Fotografa z powodu ugryzienia przez mrówkę czerwoną czy zadrapania na nodze. Poruszając się po polach, łąkach, lasach czy świecie z betonu, obie strony zachowują zdrowy rozsądek i ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.

5.  Zamawiający bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i swojego zwierzęcia, a dodatkowo w przypadku psów za to, że pies puszczony luzem nie będzie stanowił zagrożenia dla zwierząt i ludzi  znajdujących się w pobliżu odbywającej się sesji, w tym Fotografa. 

6. Zamawiający bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka lub dzieci. 

7. Fotograf nie wyraża zgody na obecność osób trzecich, które są tylko biernymi obserwatorami, gdyż może to wpłynąć negatywnie na efekt końcowy pracy. Chyba, że jest to osoba, która pomaga w realizowaniu sesji, jak kontrola psa, kota, pomoc przy dziecku. Takie osoby są czasem nawet wskazane przy realizacji sesji.

8. Podczas sesji fotograficznej obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania przez osoby trzecie telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami. Chyba, że Fotograf zadecyduje inaczej. 

9. Sesja trwa do momentu uzyskania zamierzonego celu z sesji. Czas sesji dostosowany jest również do kondycji modeli. W przypadku psich seniorów i dzieci istnieje możliwość rozłożenia sesji na dwa dni - tyczy się to pakietów standard i premium. Podzielenie sesji na dwa etapy- to dodatkowy koszt 100 zł

10. Jeśli z pewnych powodów Zamawiający zdecyduje się na przerwanie sesji wcześniej, pomimo iż jej zamierzony cel nie został jeszcze osiągnięty przez Fotografa, to wówczas Fotograf przygotuje tyle Utworów ile zdołał uzyskać ze skróconego czasu poświęconego na sesję. Może się okazać, że nie będzie to pełen wykupiony pakiet- tyczy się to głównie pakietów standard i premium, wówczas Zamawiający i Fotograf ustalą nowy termin na dokończenie sesji, rezerwacja nowego terminu będzie kosztowała dodatkową kwotę 100 zł. Czas poświęcony na realizację pakietów standard i premium to minimum 2h.

 

 

P O  S E S J I

 

 

1. Po wykonaniu sesji Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Fotografa ustalonej wcześniej kwoty tego samego dnia przelewem na podany przez Fotografa numer konta bankowego (nie dotyczy to zamawianych voucherów na sesję, więcej o voucherach - Voucher regulamin oraz sesji konkursowych i sesji TFP). W razie zamówienia większej liczby utworów fotograficznych (dalej Utwory), Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty, która widnieje w aktualnym cenniku Fotografa. Zamawiający korzysta z programu lojalnościowego, dla stałych klientów, tylko w przypadku sesji pełno płatnych ( nieobjętych promocją).

2. Po zaksięgowaniu płatności Fotograf zobowiązuje się, że post produkcja Utworów zostanie wykonana ze starannością, na jaką wskazuje jego doświadczenie i na odpowiednim poziomie technicznym. Wizja artystyczna Utworów  zależy od Fotografa. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje jego styl.

4. Egzemplarze Utworów zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji cyfrowej formatu jpg, w terminie do 30 dni od dnia, w którym została zrealizowana i opłacona sesja, drogą e- mailową na podany przez Zamawiającego adres. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu z powodów losowych lub np. czasu urlopowego. Jednocześnie Fotograf zaznacza, że dokona wszelkich starań, aby zdjęcia oddać jak najszybciej to możliwe.

5. Zamawiający będzie musiał podać dokładny adres, w celu przesłania przez Fotografa wszelkich dodatków, jakie wchodzą w skład pakietu danej sesji. Czas oczekiwania na nie wynosi do 14 dni z możliwością wydłużenia tego terminu z przyczyn niezależnych od Fotografa. Fotograf poinformuje o ewentualnych późniejszych terminach otrzymania dodatków.

6. Zamawiający zobowiązuje się do nieingerowania w żaden sposób (kadrowanie, obróbka, nakładanie filtrów, usuwanie podpisu itp.) w otrzymane Utwory.

 

 

P O L A  E K S P L O R A C J I  U T W O R Ó W

 

 

1.Fotograf udziela Zamawiającemu licencji na Utwory, w ramach której Zamawiający może korzystać z Utworów na następujących polach eksploracji:

a) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworów do celów prywatnych, takich jak: wydruki, albumy, foto książki itp., nie muszą być oznaczone imieniem i nazwiskiem Fotografa.

b) nieodpłatne udostępnianie Utworów i ich kopii, również na stronach internetowych, z zastrzeżeniem, że każdy egzemplarz Utworu oznaczony będzie imieniem i nazwiskiem Fotografa w widoczny sposób oraz że Fotograf zostanie podany jako autor w opisie zamieszczonego Utworu. Fotograf zaleca, aby otrzymane Utwory z przeznaczeniem do internetu, pobrać ze skrzynki pocztowej na dysk komputera i z nich korzystać, nie publikować Utworów z telefonu komórkowego, ponieważ wówczas zamieszczony Utwór traci bardzo na jakości.

c) Zamawiający nie może wysyłać otrzymanych Utworów na żadne konkursy fotograficzne, wystawy fotograficzne itp.

d) Zamawiający może wysyłać Utwory na różnego rodzaju konkursy, w których Zamawiający, jego rodzina, pies lub kot, mogą zostać wybrani do reklamy, sesji zdjęciowej itp. z zastrzeżeniem, że każdy Utwór będzie w widoczny sposób podpisany imieniem i nazwiskiem Fotografa, jak również w opisie przesłanego Utworu, Fotograf będzie widniał jako autor Utworu.

e) W razie jakichkolwiek wątpliwości co do korzystania z Utworów Zamawiający powinien skontaktować się w tej sprawie z Fotografem.

 

 

P R A W A  A U T O R S K I E  O S O B I S T E  I  M A J Ą T K O W E  D O  U T W O R Ó W

 

 

1. W przypadku Utworów, na których widnieją tylko zwierzęta, autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe należą do Fotografa. W związku z tym może on czerpać z Utworów korzyści materialne, marketingowe oraz przysługuje mu pełne prawo do korzystania z Utworów wedle swoich potrzeb, na dowolnych polach eksploracji (wyjątek stanowi sesja dla hodowcy oraz sesja exclusive- w ich przypadku Fotograf wprowadził opcję nie korzystania z Utworów w celach komercyjnych- zarobkowych, a jedynie w swoim portfolio). W związku z powyższym Zamawiający oświadcza, że w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.

2. W przypadku Utworów, na których widnieje wizerunek Zamawiającego lub kogoś z jego rodziny, autorskie prawa osobiste i majątkowe, również należą do Fotografa, jednakże, aby móc korzystać z tych Utworów w szczególności w celach poszerzania swojego portfolio, potrzebuje on zgody Zamawiającego i osób pełnoletnich, które biorą udział w sesji, jako model/modelka, na wykorzystanie wizerunku. Zamawiający otrzyma do podpisania zgodę na publikację wizerunku. 

 

 

Data publikacji regulaminu sesji zdjęciowych 13.03.2022

 

Poniższy regulamin powstał w celu ułatwienia kontaktu i miłej współpracy z Tobą – nazwanym/ą w regulaminie ZAMAWIAJĄCYM SEJĘ (dalej,, ZAMAWIAJĄCYM"), a mną, czyli FOTOGRAFEM

R E G U L A M I N  S E S J I  Z D J Ę C I O W Y C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

K A S I A  H E I N R I C H

ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW