ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

V O U C H E R  -  R E G U L A M I N  

1. Użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 

 • Sprzedawca – Katarzyna Heinrich – Fotograf,

 • Nabywca – osoba kupująca Voucher,

 • Obdarowany – osoba, dla której Voucher jest przeznaczony, uprawniona do jego realizacji,

 • Voucher – karta podarunkowa,

 • Sesja fotograficzna – usługa, do której otrzymania uprawia nabycie Vouchera.

 

2. Organizatorem Sesji fotograficznej jest:

 

 • Katarzyna Heinrich – Fotograf, info@kasiaheinrich.pl, www.kasiaheinrich.pl 

 

3. Zakup Vouchera

 

 • Zakupu Vouchera można dokonać kontaktując się droga e-mailową.

 • Dostępne są dwa rodzaje Voucherów - Vouchery drewniane(dębowe), w drewnianym pudełku o wymiarach 13x18 cm, są to Vouchery limitowane(istnieje możliwość zamówienia spersonalizowanego Vouchera drewnianego, należy wówczas zrobić to ze sporym wyprzedzeniem, jeśli planujemy podarować go komuś na specjalną okazję ) - cena takiego Vouchera to koszt danej Sesji fotograficznej wymienionej na Voucherze+ 100 zł, bądź cena promocyjna na jaką wyceniony jest Voucher w terminie trwania danej promocji.  W ofercie są również eleganckie Vouchery dostępne na każdą sesję cały czas - cena takiego Vouchera to koszt danej Sesji fotograficznej wymienionej na Voucherze + 30 zł, lub cena promocyjna na jaką wyceniony jest Voucher w terminie trwania danej promocji.

 • Voucher można odebrać osobiście, może zostać również wysłany pod wskazany adres lub do paczkomatu, za dodatkową opłatą zależną od aktualnych cen usług kurierskich.

 • Ważność Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu przez Nabywcę.  Ważność Vouchera nie jest przedłużana.

 • Nabywca przekazuje nieodpłatnie Voucher dowolnemu Obdarowanemu lub może z niego skorzystać osobiście.

 • Voucher nie może być przedmiotem obrotu, odsprzedaży lub wymiany na gotówkę.

 • W przypadku niewykorzystania Vouchera zarówno Nabywcy jak i Obdarowanemu nie przysługuje zwrot kosztów.

 • Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu sesji zdjęciowych.

 • Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem sesji zdjęciowych, rozumie ich treść, nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się je przestrzegać.

 

4. Realizacja Vouchera

 

 • Voucher uprawnia do wzięcia udziału w Sesji Fotograficznej określonej przy jego zakupie, wymienionej na Voucherze, której warunki i zakres został opisany i przekazany Nabywcy.

 • Sesja fotograficzna musi odbyć się w czasie ważności Vouchera.

 • Obdarowany powinien umówić się na Sesję fotograficzną drogą e-mailową ze Sprzedawcą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe, nr telefonu,  oraz imię i nazwisko Nabywcy.

 • Obdarowany ustala termin Sesji w porozumieniu ze Sprzedawcą, wybierając termin wśród dostępnych, wolnych terminów Sprzedawcy.

 • Obdarowany ustala miejsce Sesji  w porozumieniu ze Sprzedawcą. 

 • Obdarowany korzysta z otrzymanej Sesji fotograficznej, której warunki i zakres został opisany Nabywcy.

 • Obdarowany otrzymuje zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce w wersji cyfrowej formatu jpg. na podany przez siebie adres mailowy, jak  również odbitki 13x18 cm.

 • Obdarowanemu przysługuje prawo dobrania dodatkowych ujęć z Sesji za dodatkową opłatą ustaloną ze Sprzedawcą. Zmiana lub poszerzenie zakresu usługi odbywa się za zgodą i w porozumieniu ze Sprzedawcą. Kolejne zdjęcia Obdarowany wybiera w panelu klienta z galerii objętej hasłem, które otrzyma od Sprzedającego. Dodatkowe kadry wysyłane są tylko w formie cyfrowej drogą mailową.

 • Obdarowany umawiając się na Sesję fotograficzną, w której będzie brał udział jako model/modelka, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w portfolio Fotografa, w szczególności na jego stronie internetowej www.kasiaheinrich.pl oraz stronach i profilach wspierających działalność Fotografa i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych. Obdarowany otrzyma w dniu realizacji sesji do podpisania zgodę na wykorzystanie wizerunku, którą to wcześniej otrzyma na e- maila.

 • W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H