ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

P A N E L  K L I E N T A

  D O S T Ę P N Y 
 T Y L K O  N A 
 K O M P U T E R A C H 
 I  L A P T O P A C H

S E S J E  

Z D J Ę C I O W E 
T F P

Organizuję czasem projekty, które wymagają konkretnego modela, pod daną sesję- tyczy się to zarówno ludzi, jak i zwierząt. Wówczas sama ich poszukuję, czy to na różnych grupach facebookowych, czy wśród spotkanych osób, jak również organizując konkursy.

Sesja taka działa na zasadzie TFP - czyli w skrócie czas poświęcony na pozowanie w zamian za zdjęcia z sesji.

Osoba, która weźmie udział w takim projekcie jako model/modelka, przed sesją dostaje ode mnie do wglądu, a następnie do podpisania zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. W przypadku sesji dzieci- to rodzic udziela takiej zgody.

Decyzja o podjęciu takiej współpracy ze mną jest równoznaczna z akceptacją regulaminu sesji zdjęciowej- dostępnego na mojej stronie. 

Właściciele zwierząt, również przed przystąpieniem do sesji muszą zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.

Czas takiej sesji wacha się między 1h a 2h.

Po sesji zdjęciowej poddaję artystycznej, autorskiej post produkcji 5 fotografii, które następnie wysyłam w wersji cyfrowej jpg (format duży- do prywatnego użytku bez mojego podpisu oraz mały z moim podpisem do publikacji w internecie) na wskazany adres mailowy, jest to zwieńczenie naszej współpracy.

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kadrów z sesji, koszt podany jest w aktualnej ofercie.

 

SESJE ZDJĘCIOWE TFP

 pozowanie za zdjęcia

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H