ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

02 grudnia 2021

Fotograficzne podsumowanie jesieni 2021

Ta jesień była piękna - prawdziwa polska złota jesień. Zaowocowała też u mnie w dużo udanych kadrów :) 

Zapraszam do zapoznania się z niektórymi z moich tegorocznych jesiennych fotografii.

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H